Azonnali ajánlatkérés!


Az erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálatának szabályozása

Az erőáramú berendezések szabványossági (tűzvédelmi) felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő kötelező jelleggel. A felülvizsgálatra közvetlenül vonatkozó fontosabb részletek az OTSZ-ből:


"130. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
276. §
(1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki
a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú
táphálózata és
c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.
277. §
(1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
(6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak."


A felülvizsgálat és dokumentálás folyamata

1. Adatgyüjtés / adatbekérés.

A feladat jellegétől és komplexitásától függően az ajánlat megadása előtt vagy helyszíni felmérést végzünk, amely során megvizsgáljuk az épület / építmény villamos berendezésének kiterjedését, általános állapotát illetve a mérendő berendezések közelítő mennyiségét vagy a kapott villamos dokumentációk releváns adatait dolgozzuk fel.

2. Részletes árajánlat elkészítése

Az írásos ajánlat tartalmazza a vizsgálandó berendezés pontos meghatározását, a felülvizsgálat egyösszegű vagy egységáras díját, a teljesítés helyét és határidejét illetve a fizetési feltételeket. Az árajánlat készítése minden esetben ingyenes. Az ájánlatot elektronikus formában készítjük el és email-ben küldjük el az ügyfeleknek. Telefonos megkeresés során csak szakmai tájékoztatást nyújtunk, árajánlatot csak írásban készítünk és adunk.

3. Megrendelés fogadása / szerződés kötés

Az elküldött árajánlat elfogadásáról elektronikus választ kérünk, amely megérkezését mi telefonon vagy email-ben visszaigazolunk. Jelentős volumenű vagy több típusú felülvizsgálatot magába foglaló feladat esetén vállalkozói szerződést kötünk.

4. Helyszíni felülvizsgálat és mérések elvégzése

A helyszíni felülvizsgálatot minden esetben előre egyeztetett időpontban és időtartamban végezzük el. A méréseket a legkorszerűbb méréstechnikai eszközökkel és minimalizált üzemi kieséssel végezzük el.

5. Dokumentálás / átadás - átvétel

A felülvizsgálati dokumentációt a Magyar Eltktrotechnikai Egyesület (MEE) által javasolt formátumban az OTSZ és TvMI előírásai alapján készítjük el. A dokumentációt  papír alapú nyomtatott és elektronikus formában is átadjuk ügyfeleinknek, amelyek tartalmazzák a részletes mérési jegyzőkönyveket is.

Kérje ajánlatunkat!